ADXUDICACION PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO PUBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE R.S.U Imprimir
Viernes, 05 de Febrero de 2010 11:24

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELLO DE GUNTIN

En base á acta da mesa de contratación de data doce de xaneiro de dous mil dez, por Resolución da Alcaldía de data 28 de xaneiro de 2010, acórdase a ADXUDICACION PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DO CONCELLO DE GUNTIN á empresa CELTA PRIX S.L a cal se compromete á prestación do servizo dacordo co prego de condicións económico administrativas particulares e técnicas por o prezo total de 44.344,34€ máis I.V.E.correspondente.