Domingo, 19 Noviembre 2017
Contratacións en curso
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO DE OBRAS En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación provisional do contrato que a continuación se sinala: 1.- Entidade adxudicadora:a) Organismo: Concello de Guntínb) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.2.- Obxecto do contrato:a) Tipo de contrato: Obra.b) Descrición do obxecto:  Instalación y ahorro de energía con acometidas en alumbrado público de puente de areas.3.- Tramitación e procedemento.a) Tramitación: Urxente.b) Procedemento: Negociado sen publicidade.4.- Prezo do contrato: 57.402,65€ máis  9.184,42€(I.V.E).5.-Adxudicación Provisional:a) Data: 21/abril/2010 (Resolución da Alcaldía).b) Contratista: BELFOGA S.Lc) Nacionalidade: Española.d) Prezo de adxudicación: 57.402,65€ máis 9.184,42€ (I.V.E).e) Prazo de execución: catro meses. Guntín, 21 de Abril de 2.010.  O Alcalde,    Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro. 

BASES APROL RURAL PDF Imprimir E-mail
Viernes, 30 de Septiembre de 2016 13:22

 

D. JESÚS CARREIRA FERREIRO, Alcalde-Presidente do Concello de Guntín de Pallares. Lugo.-

VISTA a Resolución de concesión de subvención  ao abeiro da Orde do 14 de xullo de 2016 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) pola que se nos concede unha subvención para a contratación de 2 traballadores por un período de 6 meses, a xornada completa para a realización da obra ou servizo: obras e servizos diversos.

En uso das facultades que me son conferidas pola lexislación de réxime local no seu artigo 21.1g. e en ore a garantir o cumprimento dos principios de igualdade, mérito e capacidade

DECRETO:

1.- A aprobación das bases en orde á selección de persoal entre o persoal remitido polo Servizo Público de Emprego de Galicia (artigo 12 da mencionada Orde)

2.- Publicar as bases no taboleiro de anuncios e na páxina Web do Concello.

3.- Nomear como órgano encargado da selección un tribunal constituído por:

Presidente: D. Eduardo Fernández Arias

Vogais: D. Carlos Santoalla Varela, D. José Antonio Somoza Castro, Serafín Rodríguez López.

Secretario: D. JoséLuis Vázquez Méndez.

Suplentes:

Presidente: Dna. María Teresa García Crecente

Vogais: D. Pablo Veiga López Castelo, Dna María Pilar Quiroga Fernández e D. Francisco López Varela.

Secretario: D. Isabel Rodríguez Abelaira.

Que actuarán conforme ó previsto na vixente lexislación reguladora de réxime local.

O que manda e asina en Guntín, 28 de setembrode 2016.

O Alcalde,

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTREIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016 (APROL RURAL)

PRIMEIRA: Normas xerais

É obxecto das presentes base a contratación de persoal laboral temporal que seguidamente se relaciona, ao abeiro da axuda concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en aplicación da Orde do 14 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2016.

Ocupación

Nº de postos

Servizo

Duración contratación

Peón albanel

2

Obras e servizos diversos

6 meses

A selección dos traballadores será mediante a presentación de oferta de emprego no Servizo Público de Emprego, segundo o establecido no artigo 12 da Orde do 14 de xullo de 2016 e polo sistema concurso oposición. A oficina de emprego comunicará  aos candidatos o lugar, día e hora no que deberán asistir para realizar a selección orientada a cubrir a oferta de emprego formulada.

Segundo o establecido no artigo 10, apartado 3.d da Orde do 14 de xullo de 2016, que literalmente di: “d) Asignado o número final de contratacións, as entidades locais beneficiarias realizarán as contratacións de tal forma que polo menos a metade das que realice cada concello sexan mulleres e persoas menores de 30 anos, salvo que na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia, xustifique que non existen persoas candidatas de tales colectivos en número suficiente para atender a oferta”.

SEGUNDA. Modalidade do contrato

A modalidade de contrato de traballo temporal coas cláusulas específicas de traballos de interese social, segundo o establecido no artigo 13.1 da Orde do 14 de xullo de 2016 da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

O carácter do contrato é por tanto temporal, respecto á xornada do servizo mencionado anteriormente e as retribucións, detállase seguidamente:

Ocupación

Servizo

Xornada

Retribucións

PEÓNS ALBANELES

Ámbito: no termo municipal do Concello de Guntín

Detalle funcións: as actividades a levar a cabo serán: revalorización, conservación, reparación, mellora,  recuperación, acondicionamento, mantemento etc. Dos recursos naturais e dos espazos públicos urbanos, accións de conservación e mellora de edificios e instalacións municipais

Completa

100%

1.290,03

€/mes

Incluída a prorrata de pagas extras

TERCEIRA: Condicións de admisión de aspirantes

Para poder participar nos procesos selectivos será necesario reunir os seguintes requisitos:

Requisitos xerais:

a) Ter nacionalidade española, ou ter nacionalidade doutro Estado sempre que se cumpran os requisitos do artigo 57  da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que aspira.En consecuencia non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións do cargo, sen prexuízo de que sexan admitidas as persoas con minusvalías en igualdade de condicións que os demais aspirantes. A persoa que resulte seleccionada aportará antes da sinatura do contrato certificación médica ou equivalente, acreditativa de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das correspondentes funcións. No caso de que se teña condición de discapacitado/a a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación.

c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario no que houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

e) Ser desempregado e estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia.

f) Non poderán ser contratados os traballadores/as que fosen contratados por un período igual ou superior a seis meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2015 pola Consellería de Traballo e Benestar no ámbito de colaboración coas entidades locais e coas entidades sen ánimo de lucro, en materia de políticas activas de emprego.

Requisitos específicos:

- Permiso de conducir B

CUARTA: Forma e prazo de presentación dos candidatos:

A selección do persoal a contratar levarase a cabo da forma prevista no artigo 12º da Orde do 14 de xullo de 2016, polo que se formulará oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia. Non se requirirá a presentación de instancias, xa que os candidatos deberán figurar na lista polo Servizo Público de Emprego de Galicia, en contestación á correspondente oferta.

As bases íntegras e a convocatoria publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Guntín e na súa páxina web (www.guntin.es)

Os candidatos/as desempregados/as deberán presentarse o día e hora sinalado pola Oficina de Emprego no Concello de Guntín, e aportarán a documentación sinalada nas presentes bases, coas xustificacións documentais dos méritos que desexen alegar en relación co posto/función que se convoca.

QUINTA: Documentación acreditativa dos méritos.

Os candidatos convocados polo Servizo Público de Emprego de Galicia, deberán presentar os seus  méritos con anterioridade a data da entrevista no Rexistro Xeral da Entidade, coas xustificacións documentais dos méritos que desexen alegar en relación co posto/función que se convoca

Non se valorarán os méritos que non se acrediten documentalmente ou que, a xuízo do Tribunal, non estean suficientemente acreditados

Os méritos aos que se fai referencia no baremo deberán posuírse  na data da realización da entrevista , computándose en calquera caso ata a citada data.

B) Consecuencias do incumprimento do establecido no apartado anterior.

A non acreditación dos méritos alegados conforme se sinala no apartado anterior, determinará que estes non serán tidos en conta polo Tribunal nin se valorarán aínda que se acrediten fóra do prazo de presentación de instancias xa que non poderá subsanarse. Tampouco se requirirá aos interesados para que os acrediten.

SEXTA: Tribunal cualificador

O Tribunal de selección acomodarase ao establecido nos artigos 60 e 61 do EBEP e estará integrado por cinco membros:

Presidente

Secretario

3 Vogais

Por cada membro do tribunal nomearase un suplente, podendo actuar indistintamente titulares ou suplentes.

Todos os membros do Tribunal terán voz e voto.

Na composición do Tribunal tenderase á paridade entre homes e mulleres. Non poderán formar parte dos Tribunais as persoas de elección ou designación política, os funcionarios interinos ou o persoal eventual.

O nomeamento dos membros titulares e suplentes que constituirán o Tribunal Cualificador, realizarase por Decreto do Alcalde- Presidente, debendo posuír, en calquera caso, titulación ou especializacións iguais ou superiores as esixidas para o acceso a función convocada.

Todos eles deberán estar adscritos a un posto de traballo que requira igual ao maior  nivel de titulación esixido para cada un dos postos de traballo.

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores naquelas probas que demanden oír a opinión de técnicos especialistas, así como dos colaboradores.

SÉTIMA. Sistema de selección e desenvolvemento do proceso.

Tendo en conta as especiais características dos postos e a súa temporalidade, estimase, que o procedemento de selección dos aspirantes será o concurso oposición debendo o Tribunal valorar os méritos presentados polos aspirantes, neste caso a selección dos candidatos será por orde decrecente atendendo a puntuación obtida, pero tende en conta o mencionado anteriormente, o establecido no artigo 10.3.d da orde 14 de xullo de 2016 “Asignado o número final de contratacións, as entidades locais beneficiarias realizarán as contratacións de tal forma que polo menos a metade das que realice cada concello sexan mulleres e persoas menores de 30 anos, salvo que a oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia xustifique que non existen persoas candidatas de tales colectivos  en número suficiente para atender a oferta”.

Respecto aos méritos computables, será de acordo ao establecido no artigo 12 da Orde do 14 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol  rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016,  da Consellería de Economía, Emprego e Industria, Requisitos e criterios para a selección dos traballadores e das traballadoras”

Unha vez valorados os requisitos aos que fai referencia a orde, as titulacións (permiso de conducir B) procederase a unha proba onde os demandantes de emprego contestarán por escrito nun prazo máximo de trinta minutos un cuestionario tipo test de 10 preguntas sobre cuestións do traballo a realizar e o coñecemento do medio e sen que se esixa unha puntuación mínima para a súa superación. Das preguntas e respostas alternativas elixirase unha como resposta, puntuando cada unha 0,30 puntos. Puntuarase ata un máximo de 3 puntos.

OITAVA. Relación de candidatos, presentación de documentos e nomeamento

Unha vez rematada a cualificación da documentación dos aspirantes, o tribunal fará pública a relación de aspirantes ao posto de traballo, coa puntuación provisional acadada, por orde de puntuación, no taboleiro de edictos do concello e na páxina webwww.guntin.es; os aspirantes disporán dun prazo de 2 días hábiles , a partir do seguinte ao da publicación, para efectuar as alegacións pertinentes. Rematado o prazo e tras resolver as alegacións efectuadas no seu caso, darase traslado o Presidente da Corporación, precisándose que non poderá superarse o número de prazas vacantes convocadas.

Os aspirantes propostos achegarán á Administración, dentro do prazo establecido, os documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria; salvo que estes xa foran presentados anteriormente xunto a documentación de participación. O apartado capacidade funcional, deberá acreditarse mediante a presentación de certificación médica ou equivalente

Os que, dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentasen a documentación ou desta se deducise carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser contratados, polo que quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.

NOVENA. Incidencias

O tribunal está facultado para resolver as dúbidas e incidencias que se presenten, así como para adoptar os acordos necesarios para o bo desenvolvemento do proceso selectivo, en todo aquilo non previsto expresamente nestas bases.

Asimesmo a xurisdición competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do contrato será a xurisdición social.

As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Contra a resolución, que é definitiva en vía administrativa e pola que se aproban as bases desta convocatoria, poderán os interesados interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o  Sr. Alcalde- Presidente do Concello de Guntín, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á recepción da presente notificación ou recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na Lexislación reguladora da devandita Xurisdición, sen prexuízo de que poida interpor calquera outro que estime procedente.

Tocante ao non previsto nas bases, será de aplicación a Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, o Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o testo refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así como pola restante normativa estatal ou autonómica vixente que sexan de aplicación por razón da materia.

Guntín, 28 de setembro de 2016

O Alcalde-Presidente,

Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro

ANEXO 1 (MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D./Dª _____________________________________ con DNI núm __­_________ e domicilio para efectos de notificación en  ________________________________________, teléfono nº ______________

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

PRIMEIRO:

1.- Que reúno os requisitos xeraisdesta convocatoria:

a) Ter nacionalidade española, ou ter nacionalidade doutro Estado sempre que se cumpran os requisitos do artigo 57  da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que aspira. En consecuencia non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións do cargo, sen prexuízo de que sexan admitidas as persoas con minusvalías en igualdade de condicións que os demais aspirantes. A persoa que resulte seleccionada aportará antes da sinatura do contrato certificación médica ou equivalente, acreditativa de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das correspondentes funcións. No caso de que se teña condición de discapacitado/a a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación.

c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario no que houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

e) Ser desempregado e estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia.

f) Non poderán ser contratados os traballadores/as que fosen contratados por un período igual ou superior a seis meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2015 pola Consellería de Traballo e Benestar no ámbito de colaboración coas entidades locais e coas entidades sen ánimo de lucro, en materia de políticas activas de emprego.

2.- Que reúno os requisitos específicos desta convocatoria:

- Permiso de conducir B

SEGUNDO- Que reúne todas e cada unha das condiciónsesixidasnas bases que rixen o proceso de selección de 2 peónsalbaneles

TERCEIRO- Que declara coñecer as bases xerais da convocatoria relativas a selección de persoal laboral temporal, categoría 2 peónsalbaneles

Guntín, ________ de ______________ de 2016.

O solicitante,

Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro.

En relación co establecido na LOPD de Carácter persoal o Concello de Guntín, procede a informarlle que os datos obtidos no noso formulario serán incorporados a un ficheiro de datos, do que é responsable o Concello de Guntín,con domicilio social en CR General, 12 – 27211-Guntín- Lugo. Sendo os datos obtidoscoconsentimento do interesado, Arti. 6 LOPD o obxecto de  ditotratamento será para a xestión das relación contractuaisestablecisdas entre o Concello e o solicitante. O interesado gozará en todo momento dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos polaLeivixente. O titular dos datos comprométese a comunicar por escrito oó Concello de Guntín, calquer modificación que se produza nos datos aportados.

 

 

 

RESUSLTADO SELECCIÓN APROL RURAL

NOME E APELIDOS

PROBA TEST

BLANCO DEBESA JOSE LUIS

3,00

CORREIDORIA CORREDOIRA JESUS

NO PRESENTADO

FERNANDEZ VALIN LUIS

2,40

FERNANDEZ AMOR JOSE

0,30

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO

3,00

LOPEZ GONZALEZ EDUARDO

0,00

LOPEZ REYES MARCOS

2,40

REIGOSA GARCIA MANUEL

1,20

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO

2,70

SOMOZA FERNADEZ JOSE LUIS

NO PRESENTADO

VAZQUEZ LOPEZ MANUEL

0

VILELA VILANOVA JOSE LUIS

2,10

PROPOSTA ORGANO SELECCIÓN:

Proponse a contratación e reservas dos seguintes traballadores:

Contratación:

1.- Blanco Devesa José Luis

2.- González Rodríguez José Antonio

Reservas:

1.- Rodríguez Rodríguez José Ricardo

2.- Fernández Valín Luis

3.- López Reyes Marcos

4.- Vilela Vilanova José Luis

5.- Reigosa García Manuel

6.- Fernández Amor José

 

 

 

 

 
BASES SELECCION CONDUCTOR TRACTOR DEBROZADORA PDF Imprimir E-mail
Lunes, 05 de Agosto de 2013 07:53

PROPOSTA DE BASES XERAIS POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A REALIZACIÓN DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS EN VÍAS, CAMIÑOS E OUTRAS SUPERFICIES FORESTAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

 

1.- OBXECTO.-

 

Estas bases teñen como finalidade a determinación do sistema, procedemento e baremo que se aplicará na selección de dous operarios de servizos diversos: (conductor tractor-desbrozadora), conforme o convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Guntín para a participación na prevención de incendios forestais mediante a realización de tratamentos preventivos en vías, camiños e outras superficies forestais de titularidade municipal.

 

As bases publicaranse no Taboleiro de Anuncios da Entidade e na paxina Web do Concello

 

2.- RELACIÓN XURÍDICA DOS TRABALLADORES COA ENTIDADE SOLICITANTE DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

 

O traballador estará vinculado á entidade solicitante, mediante a modalidade de contrato de obra ou servizo . O contrato de traballo terá carácter temporal, cunha duración aproximada de : 1 conductor 2 meses e outro 1 mes. Os contratos rematarán o día 30 de setembro de 2012.

 

3- ASPIRANTES QUE PODEN PRESENTARSE

 

O proceso se iniciará, coa publicación da oferta no diario O Progreso, e a publicación das bases na paxina Web do Concello e no taboleiro de anuncios. O número de prazas a ofertar será de dúas.

A oferta fixará o día, hora e lugar donde deben presentarse os candidatos para a entrevista.

As solicitudes para participar no presente procedemento de selección formalizaránse no modelo de instancia que se xunta a estas bases e dirixiranse ó Sr. Alcalde, acompañada de DNI.

Os candidatos/as deberán presentar a solicitude e aportar a documentación desde o día seginte hábil da publicación no diario O Progreso ata as 14:30 horas do día 8 de agosto de 2013 que acredite os méritos que alegue o aspirante.

 

4.- REQUISITOS XERAIS DOS ASPIRANTES

 

Os aspirantes deberán manifestar que reúnen os requisitos que seguidamente se sinalan na data fixada para a realización da entrevista e que están en condicións de acreditalos, unha vez superadas as probas selectivas, antes de que se dite resolución a favor dos aspirantes que vaian ser contratados temporalmente.

 

Os aspirantes terán que posuir o permiso de conducción C.

 

a) Ter nacionalidade española, ou ter nacionalidade doutro Estado sempre que se cumpran os requisitos do artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que aspira. En consecuencia non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións do cargo. Ter cumpridos dezaoito anos e non exceder de 65 anos.

c) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario no que houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.

d) Posuír ou estar en condicións de obter o Título académico esixido na base cuarta .No caso de Titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.

 

5.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN

 

5.1. COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL.-

O Tribunal de selección acomodarase ao establecido nos artigos 60 e 61 do EBEP e estará integrado por cinco membros:

 

Presidente

Secretario

3 Vogais

Por cada membro do tribunal nomearase un suplente, podendo actuar indistintamente titulares ou suplentes.

Todos os membros do Tribunal terán voz e voto

 

Na composición do Tribunal tenderase á paridade entre homes e mulleres. Non poderán formar parte dos Tribunais as persoas de elección ou designación política, os funcionarios interinos ou o persoal eventual.

 

O nomeamento dos membros titulares e suplentes que constituirán o Tribunal Cualificador, realizarase por Decreto do Alcalde- Presidente, debendo posuír, en calquera caso, titulación ou especializacións iguais ou superiores as esixidas para o acceso a función convocada.

Todos eles deberán estar adscritos a un posto de traballo que requira igual ao maior nivel de titulación esixido para cada un dos postos de traballo.

 

5.2.- INCORPORACIÓN DE ASESORES E PERSOAL DE COLABORACIÓN

 

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores naquelas probas que demanden oír a opinión de técnicos especialistas, así como dos colaboradores.

6.- SISTEMA DE SELECCIÓN

O sistema de selección será o concurso

7.- BAREMO DE MÉRITOS

Poderase obter ata un máximo de 9,5 puntos

7.1.- Por experiencia profesional na administración local en posto similar, 0,5 puntos por mes traballado , maximo 6 meses

A puntuación máxima será de 3 puntos.

7.2.- Por coñecemento do mdio físico do Concello 1,5 puntos.

Para acreditar a vinculación territorial do candidato ó ámbito municipal e o coñecemento da realidade física e social do Concello, acreditándose ambas mediante certificado de empadronamento de al menos 1 ano.

7.3.- EXERCICIO: proba práctica consistente na conducción do trator e manexo da desbrozadora municipais ó longo dun percorrido que lle sinale ó candidato, co fin de avaliar os coñecementos e pericia no manexo do citado vehículo. O candidato será acompañado polo examinador (un dos membros do tribunal con ceñecementos específicos no manexo e conducción deste tipo de maquinarias) quen valorará a actuación de cada un dos aspirantes. Para superar o exercicio puntuarase un mínimo de 3 e máximo de 5 puntos. A proba terá caracter eliminatorio.

8.- MODO DE ACREDITACIÓN DOS MÉRITOS:

 

A) Documentación acreditativa dos méritos.

Os candidatos, deberán presentar os seus méritos, antes das 14:30 horas do día 8 de agosto de 2013, no Rexistro Xeral da Entidade, coas xustificacións documentais dos méritos que desexen alegar en relación co posto/función que se convoca, mediante:

Certificacións de servizos prestados, expedida polo organismo oficial no que se prestaron, ou certificado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social ou contratos de traballo, nos que se poida comprobar que as funcións ou tarefas realizadas se corresponden coas da praza/posto/función.

Copia autenticada da/s titulación/s, cursos, etc.

Non se valorarán os méritos que non se acrediten documentalmente ou que, a xuízo do Tribunal, non estean suficientemente acreditados.

Os méritos aos que se fai referencia no baremo deberán posuírse na data da realización da entrevista , computándose en calquera caso ata a citada data.

B) Consecuencias do incumprimento do establecido no apartado anterior.

A non acreditación dos méritos alegados conforme se sinala no apartado anterior, determinará que estes non serán tidos en conta polo Tribunal nin se valorarán aínda que se acrediten fóra do prazo de presentación de instancias xa que non poderá subsanarse. Tampouco se requirirá aos interesados para que os acrediten.

9.- CUALIFICACIÓN FINAL.-

A cualificación final virá determinada pola sumas das puntuacións obtidas no concurso, establecendo para estes efectos a orde definitiva de aspirantes seleccionados.

10.- PROPOSTA DE SELECCIÓN

O presidente do Tribunal, á vista da lista de aspirantes seleccionados, formulará proposta de selección ante o Alcalde- Presidente do Concello, sen que esta poida superar o número de postos . A devandita proposta publicarase no Taboleiro de Anuncios do Concello de GUNTIN

O Tribunal establecerá a orde do resto de aspirantes que non foron seleccionados .

 

No obstante o anterior, sempre que os órganos de selección propuxeran a resolución do proceso selectivo a favor de igual número de aspirantes que o de prazas convocadas, e co fin de asegurar a cobertura das mesmas, cando se produzan renuncias dos aspirantes seleccionados, antes da contratación o órgano convocante poderá requirir do órgano de selección relación complementaria dos aspirantes que sigan aos propostos,

 

En caso de renuncia expresa á contratación por parte dos candidatos seleccionados procederase á contratación do seguinte na relación dos non seleccionados de acordo coa orde establecida na mesma

11.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Os aspirantes propostos

a) Fotocopia do DNI, que se deberá presentar acompañada do orixinal para a súa compulsa.

b) Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións públicas e non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.

c) Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para a súa compulsa) do título esixido ou Certificación académica dos estudios realizados xustificando ter feito o pagamento dos dereitos para a súa expedición.

d) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social e número de conta bancaria

O prazo de presentación será de 5 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación da proposta de selección no Taboleiro de Edictos, prazo que poderá ampliarse cando os seleccionados acrediten que non puideron presentar algún documento por causas alleas á súa vontade.

12.- RESOLUCIÓN E CONTRATACIÓN

Á vista da proposta do Tribunal e constatado que os aspirantes acreditaron os requisitos esixidos, o Alcalde- Presidente resolverá o procedemento selectivo, decidindo a contratación.

A non presentación no posto de traballo no día e hora indicados para o comezo da relación laboral, enténdese como renuncia ao posto de traballo salvo causas debidamente xustificadas.

13.- DEREITO SUPLETORIO E XURISDICCIÓN

No non sinalado nas presentes bases, estarase ao establecido na normativa básica sobre selección de persoal ao servizo da Administración Local, Estatuto dos Traballadores e demais normas que resulten de aplicación, estando os órganos competentes da Xurisdición contencioso-Administrativa para dirimir as controversias que se produzan na aplicación destes

14.- RECURSOS.

Contra a resolución, que é definitiva en vía administrativa e pola que se aproban as bases desta convocatoria, poderán os interesados interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o Sr. Alcalde- Presidente do Concello de.GUNTIN no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á recepción da presente notificación ou recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma prevista na Lexislación reguladora da devandita Xurisdición, sen prexuízo de que poida interpor calquera outro que estime procedente.

 

Concello de Guntín, 2 de xuño de 2013

Sinatura.

.
presentarán no Rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación

 

 MODELO DE INSTANCIA

 

D/ª…………………………………………………………………. Provisto/a de D.N.I nº ………………………. Con enderezo en …………………………………………… nº ………… C. Postal ………….. Localidade………………………………………… Municipio …………………………………………… Provincia …………………….. Teléfonos……………………………………………………………………………….

 

 

Enterado/a da convocatoria pública realizada polo Concello de Guntín de Pallares para a contratación laboral temporal (contrato de servizo determinado) a xornada completa, de

 

- 2 peón conductor tractor-desbrozadora para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante realización de tratamentos preventivos en vías e camiños de titularidade municipal cofinaciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEDER).

-

 

D E C L A R O:

 

1º.- Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria.

2º.-Solicito ser admitido/a ó referido procedemento, e comprométome a someterme ás bases que o regulan.

3º.- Que autorizo ó Concello de Guntín para a publicación dos meus datos persoais (nome, apelidos e D.N.I) e das posibles causas de exclusión, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web do Concello de Guntín, ao ser a publicidade un dos principios legais que debe observarse nos procedementos de selección.

 

Guntín de Pallares de, ……. De agosto de 2013.

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE GUNTÍN DE PALLARES. LUGO.-

 

 ANUNCIO

O Concello de Guntín, convoca, en réxime laboral, por obra ou servizo de duración determinada a tempo completo, as seguintes prazas para a súa provisión mediante concurso de méritos:

 

- 2 praza de condutor tractor-desbrozadora

- Tipo de contrato: por obra ou servizo

- Data e hora da selección: 9 de agosto de 2013 as 10:00 horas.

- Lugar de selección: Casa do Concello de Guntín, sita en crta/Santiago nº 12 -27211-Guntín de Pallares-Lugo

 

Os interesados en participar poderán presentar, no Rexistro Xeral do Concello de Guntín, desde o día segunte da publicación ata o día 8 de agosto de 2013

As 14:30 horas, a Instancia e a documentación que acredite os méritos que alegue o interesado/a.

 

Bases da convocatoria: os interesados poderán consultar as bases da convocatoria no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina Web do Concello www.ayuntamientodeguntin.es , no apartado perfil do contratante

 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN A PIQUEIRA, LOUSADA Y MOUGAN Y CLORACIÓN EN DEPÓSITO EN PIÑEIRAS PDF Imprimir E-mail
Jueves, 15 de Abril de 2010 14:23

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=13819

 

 


Agenda
November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Infórmate del tiempo que va a hacer hoy en el Ayuntamiento
Envianos imágenes de tus rincones y fiestas favoritas
Ayuntamiento 982320001 - Centro de Salud de Guntín 982320905 - Centro de Salud de Lousada 982208243 - Guardia Civil 982320007